Vreemde vogel (no. 1) met bezoeker tijdens expositie 'Kennismakers', 2021

Vreemde vogel, 2021
Purschuim (restanten bouw), veren van verschillende vogelsoorten (uitsluitend verzameld in Leiden)

Deze twee sculpturen zijn gemaakt gedurende project ‘Kennismakers’. Beide sculpturen hebben duidelijk 2 verschillende kanten waardoor je ze ook als maskers kunt beschouwen. Op de foto (links) is bijvoorbeeld de buitenkant van het werk Vreemde vogel (no. 1) te zien.

Strange bird, 2021
Pur foam (construction remnants), feathers of various bird species (collected only in Leiden)

These two sculptures were made during the ‘Kennismakers’ project. Both sculptures clearly have 2 different sides, so you can also consider them as masks. In the photo (left), for example, you can see the outside of the work Strange bird (no. 1).

(scroll down for English text)

 

Over het werk
“Het lijkt wel alsof je van alle straat-veren weer een heel dier hebt geprobeerd te maken. Een soort alternatieve preparatie/taxidermie.” “Ja, nou, nu je het zegt, inderdaad!”

Is een mens trouwens niet ook gewoon een dier? Of is een mens meer dan een dier? De meeste mensen zijn wel vreemde vogels. Of zijn vogels gewoon vreemde mensen? Door de sculpturen ‘Vreemde vogel (no. 1)’ en ‘Vreemde vogel (no. 2)’ kunnen mens en vogel nu nog dichter tot elkaar komen. Het is een ervaring waarbij contemplatie en bezinning centraal staan.

Verdienen vogels in de stad niet meer respect en waardering? Enerzijds de kunst, de schoonheid van de veren en vleugels; het design, de vorm, de kleuren en patronen. Anderzijds de fysieke eigenschappen vanuit het wetenschappelijk perspectief; de werking van vleugels, hoe het in elkaar zit en hoe licht het materiaal is. Maar ook het vermogen van vogels om zichzelf aan te passen aan het leven met ons in de stad.
Zowel de schoonheid als de treurigheid van het lot van veel vogels vind je terug in de vorm van de sculpturen: de dynamiek van het vallen waarbij de veren als een badminton shuttle omhoog wijzen, maar toch ook wel weer op een natuurlijke wijze gearrangeerd zijn. Daarnaast is er de toevallige, onbedoelde overeenkomst met de vorm en de kleur van de stad. Het grijs, zwart en wit net als de gebouwen. Waren duiven soms stiekem voorbereid op de stad?

Vreemde vogel (no. 1), 2021, (buitenkant)

Vreemde vogel (no. 1), 2021 (buitenkant)

Vreemde vogel (no. 1), 2021 (binnenkant)

Vreemde vogel (no. 1), 2021 (zijaanzicht)

Vreemde vogel (no. 2) - expositie 'Kennismakers', 2021

Project ‘Kennismakers ‘(2021)
Stichting ROEM is een makers-collectief uit Leiden. In het najaar van 2021 werkte 7 makers van het collectief aan project ‘Kennismakers’ met als doel het stimuleren van kruisbestuiving tussen kunst en wetenschap. De makers van Stichting ROEM deden samen met WO-studenten van de Universiteit Leiden onderzoek vanuit een zelf gekozen onderwerp. Het samenspel van artistieke en academische onderzoeksmethoden zorgde voor een diepgravend onderzoek, met een inslag waardoor beide partijen zich verbreden op het onderwerp, van elkaar leren en samen creëren.

Onderzoek van Anna Heerdink en Karl Karlas:

De veerkracht van vogels‘, 2021
Het onderzoek begon vanuit een gemeenschappelijke interesse voor het natuurlijke versus het artificiële. Tijdens een stadswandeling vonden we veel veren en vroegen ons af, hoe gaat het nu eigenlijk met de vogels in de stad? We zijn dode vogels in de stad gaan documenteren en veren gaan verzamelen. We deden desk research naar verlies van veren bij vogels en onderzochten verschillende doodsoorzaken van vogels in de stad. Een belangrijke bron van informatie was het vogelasiel regio Leiden die ons data gaf over de aantallen/soorten vogels die omkomen.

 

About the work
“It seems as if you have tried to make a whole animal out of all the street feathers. A kind of alternative preparation/taxidermy.” “Yes, well, now that you mention it, indeed!”

Isn’t a human being just an animal? Or is a human being more than an animal? Most people are strange birds. Or are birds just strange people? Through the sculptures ‘Strange bird (no. 1)’ and ‘Strange bird (no. 2)’ people and birds can now come even closer together. Contemplation and reflection are key elements in this experience.

Don’t you think birds in the city deserve more respect and appreciation? On the one hand the artistry; the beauty of the feathers and wings – the design, shape, colors and patterns. On the other hand, the physical properties from the scientific perspective; how those wings work and how they are put together – how light the material is. But also the ability of birds to adapt themselves to life with us humans in the city.
Both the beauty and the sadness of the fate of many birds can be found in the form of the sculptures: the dynamics of falling in which the feathers point upwards like a badminton shuttlecock, yet are arranged in a natural way. In addition, there is the coincidental, unintentional similarity with the shape and color of the city. The grey, black and white just like the buildings. Were pigeons maybe secretly prepared for the city?

Project ‘Kennismakers’ (2021)
ROEM is an art collective from Leiden. In the fall of 2021, 7 makers of the collective worked on the project ‘Kennismakers’ with the aim of stimulating cross-fertilisation between art and science. The artist of collective ROEM, together with university students from Leiden University, conducted research based on a subject of their own choosing. The interplay of artistic and academic research methods resulted in an in-depth investigation, with an approach that allows both parties to broaden their horizons on the subject, learn from each other and create together.

Research by Anna Heerdink and Karl Karlas:

‘The Resilience of Birds‘, 2021
The research started from a common interest in the natural versus the artificial. During a city walk we found many feathers and wondered, how are the birds doing in the city of Leiden? We started documenting dead birds in the city and collecting feathers. We did desk research on feather loss in birds and investigated various causes of bird deaths in the city. An important source of information was the Leiden bird shelter, which provided us with data on the numbers/species of birds that perished.