Interinfraparasuprae, 2018
Organza, gips, epoxy en spraypaint.

Interinfraparasuprae, 2018
Organza, plaster, epoxy and spray paint.

Scroll down for english

 

Karl Karlas (1991) maakte deze sculpturen speciaal voor de expositie De Belofte (13). De Belofte is een jaarlijks project van Kunstliefde - ruimte voor beeldende kunst in Utrecht, voor recent afgestudeerde kunstenaars. Het traject start een aantal maanden na het afstuderen, aan het begin van het nieuwe jaar, en sluit af met een groepstentoonstelling. De Belofte vormt een stimulans om je als kunstenaar na de academie verder te ontwikkelen en je beroepspraktijk als beeldend kunstenaar te starten.


Over het werk
Karlas maakt sculpturen en installaties van de meest uiteenlopende materialen zoals; latex, stof, gips, epoxy en purschuim. Natuurlijke materialen lijken kunstmatig, en het kunstmatige juist natuurlijk door de manier waarop het wordt toegepast. 

De natuur versus het kunstmatige zijn ook inhoudelijk uitgangspunten. De natuurlijke processen die zich over duizenden jaren uitspreiden, maar ook de invloed van de mens die na bepaalde tijd zichtbaar of juist weer onzichtbaar wordt. Denk aan de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering, verlaten steden of blinde reptielen die zich hebben geëvolueerd om alleen in een specifieke grot te kunnen overleven. 

Proces en tijdsverloop zijn  zowel onderwerp als werkwijze, dit zie je terug in de techniek en het materiaalgebruik. De sculpturen zijn het resultaat van een artistiek onderzoek met als doel zoveel mogelijk verschillende eigenschappen van het materiaal te ontdekken totdat de materialen  zijn getransformeerd tot de sculpturen die het moeten zijn. Tijdens dit proces ontstonden er een nieuw soort kunstmatige stalagtieten en stalagmieten. Het werk lijkt een organisme van een nieuwe soort. Karl schetst hiermee een alternatieve werkelijkheid waarin bevreemdende organische vormen zomaar op kunnen doemen om hun plek op te eisen.

In dit artikel van de Fusie/ het beeld lees je meer over het werkproces van Karlas.

Interinfraparasuprae, 2018 - expositie De Belofte 'Creme Fresh' bij galerie Kunstliefde, Utrecht

Interinfraparasuprae, 2018
Karl Karlas (1991) made these sculptures especially for the exhibition De Belofte (13). De Belofte is an annual project of Kunstliefde - space for visual arts in Utrecht, for recently graduated artists. The process starts a few months after graduation, at the start of the new year, and concludes with a group exhibition. De Belofte is an incentive to further develop yourself as an artist after the academy and to start your professional practice as a visual artist.

About the work
Karlas creates sculptures and installations from the most diverse materials such as; latex, fabric, plaster, epoxy and polyurethane foam. Natural materials seem artificial, and the artificial looks natural because of the way it is used.

Not only is the interest in nature versus the artificial found in the material but it also serves as content related starting point. Like the natural processes that spread over thousands of years, but also the influence that humans have and that after a certain time becomes visible or invisible again. Or related to the cause and effect of climate change, abandoned cities or blind reptiles that have evolved to survive only in a specific cave.

Process and the course of time are both subject and working method, which is reflected in the technique and use of materials. The sculptures are the result of an artistic research with the aim of discovering as many different properties of the material as possible until the materials have been transformed into the sculptures they should be. During this process, a new kind of artificial stalactites and stalagmites were created. The work appears to be an organism of a new species. With this, Karl sketches an alternative reality in which strange organic forms can just appear to claim their place.

You can read more about Karlas' work process in this article by the Merger/the image.

 

Interinfraparasuprae, 2018 - expositie De Belofte 'Creme Fresh' bij galerie Kunstliefde, Utrecht

Interinfraparasuprae, 2018 - expositie De Belofte 'Creme Fresh' bij galerie Kunstliefde, Utrecht

Interinfraparasuprae, 2018 - expositie De Belofte 'Creme Fresh' bij galerie Kunstliefde, Utrecht

Interinfraparasuprae, 2018 - expositie De Belofte 'Creme Fresh' bij galerie Kunstliefde, Utrecht