Het feest der gemaskerden, 2020
Materiaal sculptuur : verschillende soorten plastic, ijzerdraad, karton en gips.
Originele fotoprints: fine art fotopapier op A1 formaat (594 x 840 mm)

The Celebration of Masks, 2020
Material sculptures: different types of plastic, iron wire, cardboard and plaster.
Original photo prints: fine art photo paper on A1 format (594 x 840 mm)

(scroll down for English)

Samenwerking tussen Karl Karlas (1991) & Fenna Jensma (1996)
In opdracht van Museum de Lakenhal heeft  Karl Karlas nieuw werk gemaakt geïnspireerd op de corona crisis. Karlas is onderdeel van het Leidse collectief ROEM. Museumdirecteur Meta Knol vroeg de groep van twaalf jonge kunstenaars om hun visie op de huidige situatie. De kunstenaars zijn een maand lang bezig geweest met artistiek onderzoek en zullen elk hun eigen perspectief geven op de grote maatschappelijke veranderingen die zich nu voordoen. Zo brengen zij de impact in kaart die de coronacrisis heeft op ons leven. Karlas liet zich inspireren door de gezichtsbescherming en maakte een serie maskers welke in samenwerking met fotograaf Fenna Jensma zijn gefotografeerd. De maskers waren als fotoserie te zien tijdens de openluchtexpositie ‘Please Don’t Touch’ van op verschillende openbare plekken in Leiden.

Over het werk
Het masker of het mondkapje is nu al hèt symbool van de crisis geworden. Kranten berichten over het tekort op de markt, miljoenendeals en de anonimiteit van de zorgverleners op de IC. Op straat zie je mensen met grappige zelf geknutselde of geïmproviseerde maskers. Maar er is ook de bittere noodzaak van de gezichtsbescherming in de zorg. Er wordt soms vreemd gekeken naar mensen die maskers dragen en er is ook angst.

Maar hoe anders zullen we na deze crisis kijken naar maskers en de mensen van de zorg die maanden lang gemaskerd mensenlevens gered hebben. ‘Het feest de gemaskerden’ is een ode aan de gezichtsbescherming maar ook een visie op de toekomst. Het dragen van gezichtsbescherming als modeverschijnsel en als krachtige statement-piece.

Maskers zijn bij uitstek expressief, ze spreken tot onze verbeelding. Ze komen in heel de wereld voor en het gebruik begint al bij de oude Egyptenaren. Maskers kunnen de drager beschermen op verschillende manieren; een veilige overtocht naar het hiernamaals, een vermomming, tegen gevaarlijke gassen of een onzichtbaar virus. Daarnaast zijn er de maskers die we nog het meest associëren met bescherming namelijk; helmen. Deze vorm is misschien ook het meest alledaags en helmen associëren we nog het meest met bescherming van de drager.

De serie maskers is een cross-over van beeldende kunst, mode en design. Om deze reden zijn de maskers ook gefotografeerd als draagbare sculpturen en wordt het werk dus gepresenteerd door middel van fotografie.

De maskers zijn gemaakt door Karl Karlas en de fotografie is gedaan door Fenna Jensma.

Een artikel over dit werk werd in de krant (Trouw) van 18 mei 2020 gepubliceerd op en is hier nog steeds online te lezen.

Fenna Jensma (1996) is fotograaf. In haar werk richt ze zich op hedendaagse emoties en gevoelens en probeert ze deze altijd te linken aan maatschappelijke thema’s. Ze fotografeert vooral mensen. Soms zijn het abstracte beelden. ‘Ik streef er altijd naar om beelden te creëren waar een bepaalde rust en uitdaging in zit, beelden waar je net wat langer naar kunt kijken en waar er genoeg ruimte is voor interpretatie vanuit de kijker’. www.fennajensma.com

Het feest der gemaskerden (7), 2020

Het feest der gemaskerden (2), 2020

Collaboration between Karl Karlas (1991) & Fenna Jensma (1996)
Commissioned by Museum de Lakenhal, Karl Karlas created new work inspired by the corona crisis. Karlas is part of the Leiden collective ROEM. Museum director Meta Knol asked the group of twelve young artists for their vision on the current situation. The artists have been engaged in artistic research for over a month and will each gave their own perspective on the major social changes that are now occurring. In this way they map out the impact that the corona crisis has on our lives. Karlas was inspired by face protection and made a series of masks that were photographed in collaboration with photographer Fenna Jensma. The masks were shown as a photo series during the open-air exhibition 'Please Don't Touch' at various public places in Leiden.

About the artworks
The face mask has become the symbol of the crisis. Newspapers reported on the shortage in the market, million-dollar deals and the anonymity of ICU care providers. On the street you see people with funny looking self-made or improvised masks. But there is also the dire need for face protection in healthcare. People wearing masks are sometimes looked at strangely and there is also the fear. 

But when this crisis is over, how different will we look at masks? Thinking of the people wearing them working in care who have saved human lives for months. 'The Celebration of Masks' is an tribute to face protection, but also a vision of the future. Wearing face protection as a fashion phenomenon and as a powerful statement piece.

Masks are eminently expressive, they appeal to our imagination. They are found all over the world and their use dates back to the ancient Egyptians. Masks can protect the wearer in several ways; a safe passage to the afterlife, a disguise, against dangerous gases or an invisible virus. In addition, there are the masks that we most associate with protection: helmets. Perhaps the most common because of their strong and sometimes even armoured look we associate helmets the most with protection of the wearer.

The series of masks is a crossover of visual art, fashion and design. For this reason, the masks have also been photographed as wearable sculptures and the work is thus presented through photography.

The masks are made by Karl Karlas and the photography was done by Fenna Jensma.

An article about this work was published in the newspaper (Trouw) of May 18, 2020 on and can still be read online here.

Het feest der gemaskerden (3), 2020

Het feest der gemaskerden (4), 2020

Het feest der gemaskerden (5), 2020

Het feest der gemaskerden (6), 2020

Het feest der gemaskerden (1), 2020