Built on Glass and Sand, 2023 - solo expositie TIPPING POINT Bewarschole, Burg-Haamstede

Built on Sand and Glass, 2023
Glazen potten, glas (uit oude lijsten) zand, plastic zak, jute touw.
*Met dank aan de inwoners van Ellemeet voor het helpen verzamelen van glazen potten.

‘Niet een glazen bol, maar glazen torens geven een voorspelling van de toekomst, de verwachting is tussen de 0,4 en 1 meter voor het einde van de eenentwintigste eeuw.’

Wanneer een natuurlijk proces uit balans raakt kan het een kantelpunt bereiken, waarbij geleidelijke verandering zichzelf gaat versterken en niet meer ongedaan gemaakt kan worden. Dit is het geval bij de opwarming van de aarde door de verbranding van fossiele brandstoffen. We bevinden ons nu op het kantelpunt in de tijd in de geschiedenis van de mens. De aarde kan alleen opnieuw stabiel worden in een andere toestand. Kan de samenleving nog op tijd veranderen? Wachten we op een technologische of wetenschappelijke oplossing? Kunnen we het tij nog keren of is het zand naar de zee dragen?

Karl Karlas (1991, Leiden) volgde het Zeeuwse artist in residence programma ‘Leeuwenpoort’ en werkte van februari tot en met juli 2023 in Zeeland. Tijdens deze werkperiode deed hen artistiek beeldend onderzoek naar het beruchtste kantelpunt van het antropoceen: klimaatverandering. Karlas verdiepte zich in de verschillende oorzaken, waaronder bevolkingsgroei, en de gevolgen hiervan, zoals: de stijging van de zeespiegel.

 

Built on Sand and Glass, 2023
Glass jars, glass (from old frames) sand, plastic bag, jute rope.
*Special thanks to the people of Ellemeet who helped collecting the jars.

‘Not a crystal ball, but glass towers give a prediction of the future, the expectation is between 0.4 and 1 meter by the end of the twenty-first century.’

When a natural process becomes unbalanced, it can reach a point of no return where gradual change becomes self-reinforcing and cannot be undone. This is the case with global warming caused by the use of fossil fuels. We are now at the tipping point in time in the so-called anthropocene. The earth can only become stable again in a different state. Can society still change in time? Are we waiting for a technological or scientific solution? Can we still turn the tide or is it carrying sand to the sea?  

Karl Karlas (1991, Leiden) followed Zeeland’s artist in residence programme ‘Leeuwenpoort’ and worked in Zeeland from February to July 2022. During this work period, them did artistic visual research on the anthropocenes most notorious tipping point: climate change. Karlas delved into the various causes, including population growth, and its consequences, such as: rising sea levels.