Built on Sand and Glass, 2023
Glazen potten, glas (uit oude lijsten), zand, plastic zak, hout en jute touw.
*Met dank aan de inwoners van Ellemeet voor het helpen verzamelen van glazen potten.

(Scroll down for English)

Over het werk
‘Niet een glazen bol, maar glazen torens geven een voorspelling van de toekomst, de verwachting is tussen de 0,4 en 1 meter voor het einde van de eenentwintigste eeuw.’

Wanneer een natuurlijk proces uit balans raakt kan het een kantelpunt bereiken, waarbij geleidelijke verandering zichzelf gaat versterken en niet meer ongedaan gemaakt kan worden. Dit is het geval bij de opwarming van de aarde door de verbranding van fossiele brandstoffen. We bevinden ons nu op het kantelpunt in de tijd in de geschiedenis van de mens. De aarde kan alleen opnieuw stabiel worden in een andere toestand. Kan de samenleving nog op tijd veranderen? Wachten we op een technologische of wetenschappelijke oplossing? Kunnen we het tij nog keren of is het zand naar de zee dragen?

 


Solo expositie TIPPING POINT
De installatie zoals te zien op de foto’s was onderdeel van de solo expositie ‘TIPPING POINT’. Deze was van 22 juli 2023 tot en met 20 augustus te zien bij de Bewaerschole, tentoonstellingsruimte voor experimentele en actuele kunst in Burgh-Haamstede, Schouwen-Duiveland. Klik hier voor een virtuele tour door de expositie.

TIPPING POINT bestond uit verschillende werken waaronder de gelijknamige videowerken Tipping Point 1’ en ‘Tipping Point 2’,Built on Sand and Glass’ en ‘Bubble Level’. 

Het zand in de installatie ‘Built on Sand and Glass’ loopt gedurende de openingstijden van de expositie door. Hierdoor is de installatie constant in verandering. De zakken zand hangen aan katrollen en houden elkaar in evenwicht. Soms raken ze toch uit balans en zakt een zak dichterbij de toren. Het werk is bijna meditatief en het doet geen alarmerende boodschap vermoeden. Het zachtjes stromen van het zand heeft iets rustgevends. Pas als er een grote berg ligt denk je: ‘kan die glazen plaat dat eigenlijk wel aan?’.  

Built on Glass and Sand, 2023 - solo expositie TIPPING POINT - Bewaerschole, Burg-Haamstede

Het langzame proces van fossiele brandstoffen die al tientallen jaren gebruikt worden met als gevolg het broeikaseffect en daarmee de opwarming van de aarde. Er hangt een constante dreiging in de lucht die alsmaar toeneemt; overstromingen, allesverwoestende stormen en bosbranden. Het zand in de installatie hangt zwaar boven de kwetsbare glazen toren. Door het contrast ontstaat een bijna voelbare spanning. Glas kan enorm sterk zijn maar het is ook kwetsbaar, je moet er voorzichtig mee zijn want de kans bestaat dat het glas onder het gewicht van het zand zal breken. Gedurende de expositie zijn sommige platen ook gebroken onder het gewicht.

Residentie in Zeeland
Karl Karlas volgde het Zeeuwse artist in residence programma ‘Leeuwenpoort’ en woonde en werkte van februari tot en met juli 2023 in Zeeland. Tijdens deze werkperiode deed hen artistiek beeldend onderzoek naar het beruchtste kantelpunt van het antropoceen: klimaatverandering. Karlas verdiepte zich in de verschillende oorzaken, waaronder bevolkingsgroei, en de gevolgen hiervan, zoals de stijging van de zeespiegel. Inspiratie voor het werk werd opgedaan tijdens deze residentie en werd inhoudelijk gevoed door het boek De Klimaatparadox (2018) en een lezing door Peter van Druenen, de schrijver van het boek.

 

 

Built on Sand and Glass, 2023
Glass jars, glass (from old frames) sand, plastic bag, jute rope.
*Special thanks to the people of Ellemeet who helped collect the jars.

 

‘Not a crystal ball, but glass towers give a prediction of the future, the expectation is between 0.4 and 1 meter by the end of the twenty-first century.’

 

When a natural process becomes unbalanced, it can reach a point of no return where gradual change becomes self-reinforcing and cannot be undone. This is the case with global warming caused by the use of fossil fuels. We are now at the tipping point in time in the so-called anthropocene. The earth can only become stable again in a different state. Can society still change in time? Are we waiting for a technological or scientific solution? Can we still turn the tide or is it carrying sand to the sea?  

Solo exhibition TIPPING POINT
The installation as seen in the photos was part of the solo exhibition ‘TIPPING POINT’. This show was on display from July 22, 2023 to August 20 at the Bewaerschole, an exhibition space for experimental and contemporary art in Burgh-Haamstede, Schouwen-Duiveland. Click here for a virtual tour of the exhibition.

TIPPING POINT consisted of several works, including the video works of the same name ‘Tipping Point 1’ and ‘Tipping Point 2’, ‘Built on Sand and Glass’ and ‘Bubble Level’.

The sand in the installation ‘Built on Sand and Glass’ continues to stream during the opening hours of the exhibition. This means that the installation is constantly changing. The bags of sand hang from pulleys and keep each other in balance. Sometimes they get out of balance and a bag drops a little closer to the tower. The work is almost meditative and it does not suggest an alarming message. There is something soothing about the gentle flow of the sand. Only when the sand starts to form a larger mountain you might wonder: ‘can the glass actually handle that weight?’.

You can draw a line with the slow process of fossil fuels that have been used for decades, resulting in the greenhouse effect and therefore global warming. There is a constant threat in the air that is ever increasing; floods, devastating storms and forest fires. The sand in the installation hangs heavily above the vulnerable glass tower. The contrast creates an almost palpable tension. Glass can be extremely strong but it is also fragile, you must be careful with it because there is a chance that it will break under the weight of the sand. During the exhibition, some plates did also break under the weight.

 

Artist in Residence Zeeland
Karl Karlas (1991, Leiden) followed Zeeland’s artist in residence programme ‘Leeuwenpoort’ and worked in Zeeland from February to July 2022. During this work period, them did artistic visual research on the anthropocenes most notorious tipping point: climate change. Karlas delved into the various causes, including population growth, and its consequences, such as: rising sea levels. Inspiration for the work was gained during this residency and was substantively fueled by the book The Climate Paradox (2018) and a lecture by Peter van Druenen, the author of the book.