Bubble level, 2023
Glazen potten, hout, zeewater en zeewier.
*Met dank aan de inwoners van Ellemeet voor het helpen verzamelen van glazen potten.

(Scroll down for English)

Over het werk
‘Niet een glazen bol, maar glazen torens geven een voorspelling van de toekomst, de verwachting is tussen de 0,4 en 1 meter voor het einde van de eenentwintigste eeuw.’

Wanneer een natuurlijk proces uit balans raakt kan het een kantelpunt bereiken, waarbij geleidelijke verandering zichzelf gaat versterken en niet meer ongedaan gemaakt kan worden. Dit is het geval bij de opwarming van de aarde door de verbranding van fossiele brandstoffen. We bevinden ons nu op het kantelpunt in de tijd in de geschiedenis van de mens. De aarde kan alleen opnieuw stabiel worden in een andere toestand. Kan de samenleving nog op tijd veranderen? Wachten we op een technologische of wetenschappelijke oplossing? Kunnen we het tij nog keren of is het water naar de zee dragen?

Door de wetenschap weten we veel maar er zijn ook nog zoveel dingen die we niet weten, met name over de oceanen. Ondertussen bouwen we dijken, deltawerken, pompen, sluizen, molens en boten. We leven zelfs onder zeeniveau – nog zo’n voorbeeld van een uit de hand gelopen experiment. Hadden we niet beter een hoger stuk land op kunnen zoeken? Hoe lang in de toekomst kunnen we nog blijven wonen op deze plekken tot het water daadwerkelijk tot onze lippen staat?

In deze sculpturen / installatie heeft Karlas zeewater en zeewier gevangen in glazen potten. Deze zandlopers met water doen wellicht denken aan een laboratorium door het gebruik van potten en de verkleuring van het water. Het lijkt op een experiment en dat is het ook. Het stuk hout dat de potten verbindt is exact op het juiste formaat gemaakt. Wanneer ze droog zijn kunnen de potten van elkaar, maar zodra het hout het water opzuigt, zet het uit en worden de potten aan elkaar verzegeld. Zolang er water in het hout zit zullen de potten aan elkaar vast blijven. Ook bestaat de kans dat het hout zoveel uitzet dat het de pot doet breken omdat water onderhevig is aan thermische uitzetting; water zet uit door een stijging in temperatuur. In de houten kurken zit een gat waardoor het water kan druppelen als een zandloper. 

In plaats van stromend zand druppelt en bubbelt de tijd voorbij tot al het water in de onderste pot gelopen is. Daarna wordt de pot weer gekanteld en begint het proces opnieuw. In de ene ‘Bubble Level’ druppelt het water snel en is het water zo beneden en bij de ander lijkt het een eeuwigheid te duren. Het verschil in temperatuur heeft hier ook invloed op omdat het hout en water uitzet en zal dus op een ander tempo druppelen bij verschil in temperatuur.

Wanneer de potten samen druppelen en bubbelen ontstaat een samenspel van klanken met een variërend ritme / tempo dat klinkt als het tikken van verschillende klokken. 

Solo expositie TIPPING POINT
De installatie zoals te zien op de foto’s was onderdeel van de solo expositie ‘TIPPING POINT’. Deze was van 22 juli 2023 tot en met 20 augustus te zien bij de Bewaerschole, tentoonstellingsruimte voor experimentele en actuele kunst in Burgh-Haamstede, Schouwen-Duiveland. Klik hier voor een virtuele tour door de expositie.

TIPPING POINT bestond uit verschillende werken waaronder de gelijknamige videowerken Tipping Point 1’ en ‘Tipping Point 2’,Built on Sand and Glass’ en ‘Bubble Level’. 

Artist in Residence Zeeland
Karl Karlas volgde het Zeeuwse artist in residence programma ‘Leeuwenpoort’ en werkte van februari tot en met juli 2023 in Zeeland. Tijdens deze werkperiode deed hen artistiek beeldend onderzoek naar het beruchtste kantelpunt van het antropoceen: klimaatverandering. Karlas verdiepte zich in de verschillende oorzaken, waaronder bevolkingsgroei, en de gevolgen hiervan, zoals de stijging van de zeespiegel.

Bubble level, 2023
Glass jars, wood, seawater and seaweed.
*Special thanks to the people of Ellemeet who helped collect the jars.

‘Not a crystal ball, but glass towers give a prediction of the future, the expectation is between 0.4 and 1 meter by the end of the twenty-first century.’

When a natural process becomes unbalanced, it can reach a point of no return where gradual change becomes self-reinforcing and cannot be undone. This is the case with global warming caused by the use of fossil fuels. We are now at the tipping point in time in the so-called anthropocene. The earth can only become stable again in a different state. Can society still change in time? Are we waiting for a technological or scientific solution? Can we still turn the tide or is it carrying sand to the sea?  

Through science we know a lot, but there are still many things we don’t know, especially about the oceans. In the meantime, we are building dikes, delta works, pumps, locks, mills and boats. We even live below sea level – another example of an experiment gone wrong. Wouldn’t we have been better off looking for a higher piece of land? Can we continue to live in these places in the future?

In these sculptures / installation, Karlas has captured seawater and seaweed in glass jars. These unusual hourglasses with water may be reminiscent of a laboratory due to the use of pots and the discoloration of the water. It looks like an experiment, and in fact it is. The piece of wood that connects the jars is made an exact size. When they are dry the jars can be separated, but as soon as the wood absorbs the water it expands and the jars are sealed together. As long as there is water in the wood, the pots will remain locked together. There is also a chance that the wood will expand so much that it will break the jars because water is subject to thermal expansion; water expands due to an increase in temperature. The wooden corks have a hole through which the water can drip like an hourglass.

Instead of flowing sand, time drips and bubbles until all the water has run into the bottom pot. The jar is then tilted again and the process starts over. In one ‘Bubble Level’ the water drips quickly and the water is down in no time, and in the other it seems to take forever. The difference in temperature also affects this because the wood and water expand and will therefore drip at a different pace with a difference in temperature.

When they drip and bubble together, an interplay of sounds is created with a varying rhythm / tempo that sounds like the ticking of different clocks.

Solo exhibition TIPPING POINT
The installation as seen in the photos was part of the solo exhibition ‘TIPPING POINT’. This show was on display from July 22, 2023 to August 20 at the Bewaerschole, an exhibition space for experimental and contemporary art in Burgh-Haamstede, Schouwen-Duiveland. Click here for a virtual tour of the exhibition.

TIPPING POINT consisted of several works, including the video works of the same name ‘Tipping Point 1’ and ‘Tipping Point 2’, ‘Built on Sand and Glass’ and ‘Bubble Level’.

Artist in Residence Zeeland
Karl Karlas (1991, Leiden) followed Zeeland’s artist in residence programme ‘Leeuwenpoort’ and worked in Zeeland from February to July 2022. During this work period, them did artistic visual research on the anthropocenes most notorious tipping point: climate change. Karlas delved into the various causes, including population growth, and its consequences, such as: rising sea levels.